Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδια για:

α) την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών, - των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης

β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου για τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών

γ) την παρακολούθηση και ένταξη διάφορων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

δ) τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές

ε) την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66).

Οι επί μέρους οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:

Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,

Β. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)


Λύσεις για…

  • ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους
  •  
  • πάσχοντες από άνοια
  •  
  • χρήζοντες συνεχούς παρακολούθησης